Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Indicador de la humitat de l’aire

Els processos d’hidratació i deshidratació del io Co2+ produeixen canvis de color impactants. Tant el complex de Co hidratat com el deshidratat són complexos molt inestables tèrmicament i la seva estructura varia molt.

A temperatures inferiors a 28ºC el Co2+ es troba en la seva forma hidratada ([Co(H2O)6]2+ amb una estructura octaèdrica ja que es troba coordinat a 6 lligands aquo, aquest complex es veu de color rosat.

A mesura que s’augmenta la temperatura el complex es va deshidratant fins que a partir dels 38ºC es troba totalment deshidratat, amb una estructura tetraèdrica, ja que, es troba a 4 lligands cloro, presentant un color blavós.

Equilibri de hidratació-deshidratació del cobalt:

[Co(H2O)6]2+ + 4Cl ←> [CoCl4]2- + 6H2O

Aquest canvi entre la forma hidratada i la forma deshidratada també es pot fer modificant la humitat del ambient, en ambient sec es presentarà la forma deshidratada que presenta un color blau i en l’ambient humit presenta la forma hidratada de color rosat.

 

Què volem demostrar?

Que es pot canviar de la forma hidratada a la deshidratada del cobalt modificant la temperatura i/o la humitat.

Què utilitzem?

Material

  • Matràs aforat de 100mL
  • Paper de filtre
  • Pinzell
  • Assecador de cabells

Reactius

  • Clorur de cobalt (CoCl2)

  • Clorur de sodi (NaCl) 

Com ho fem?

1. Pesem 2g de CoCl2 i 1 g de NaCl i els dissolem conjuntament en 100mL d’aigua destil·lada.

2. Un cop feta la solució, amb l’ajut d’un pinzell i pintem un paper de filtre que primerament quedarà de d’un color rosa degut a que la solució de cobalt confereix un ambient humit.

3. Amb l’ajut d’un assecador simularem un ambient sec fins veure un canvi de color, de rosat a blau.

Què observem i per què passa?

Aquesta reacció que es basa en la hidratació i deshidratació d’un complex de Co2+. Són complexos molt inestables tèrmicament i la seva estructura varia molt. A temperatures inferiors a 28ºC el complex de cobalt està totalment hidratat i es veu el color rosat. al augmentar la temperatura amb l’assecador, la coloració rosada va desapareixent fins a l’aparició del color blau, cap als 38ºC aproximadament.

Cal tenir en compte, que hi ha un interval de temperatura aproximadament entre 30ºC i 33ºC on no apareix cap color. Depenent de la humitat ambiental el color rosat es veurà més o menys, en canvi el color blau com que s’utilitza un assecador per fer l’ambient sec, sempre es veurà bé.

Precaucions

  • Es tracta d’un experiment en el qual es pot interactuar amb el públic, ja que no presenta cap risc, per la qual cosa no cal cap tipus de precaució.

Més experiments